Provozní řád koupaliště

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky MZ č. 238/2011, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště a sauny, vydává provozovatel tento návštěvní a provozní řád pro sezónní provoz letního koupaliště v areálu NIVNICKÁ RIVIÉRA v Nivnici.

Nivnická riviéra, Na Výsluní 400, 687 51 Nivnice
Provozovatel objektu: Obec Nivnice, Sídliště 1000, 687 51 Nivnice
Správce areálu: František Kolacia, tel. 722 145 322

Kapacita zařízení: 300 osob

Provozní řád koupaliště Nivnická riviéra (dále jen NR) slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu venkovního rekreačního bazénu a musí být všemi návštěvníky dodržován.

Vstup do prostor koupaliště

1. Na informační tabuli u vchodu jsou zveřejněny ceny vstupného a provozní doba včetně důležitých pokynů pro návštěvníky.

2. Vstup do areálu je povolen pouze s platnou vstupenkou označenou datem zakoupení. Platnost jednodenních vstupenek končí téhož dne koncem provozní doby. Permanentky platí dle označení. Prodej vstupenek začíná otevřením pokladny a končí 45 minut před uzavřením areálu. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.

3. Vstupem do areálu koupaliště NR se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnanců koupaliště.

4. Dětem mladším 10 let je vstup do areálu koupaliště NR povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

5. Za eventuální ztrátu věcí návštěvníků nenese provozovatel odpovědnost. Ceniny, doklady ani finanční obnosy nebudou brány do úschovy.

6. Případné změny provozní doby budou včas oznámeny v regionálním tisku, rozhlase i na informační tabuli u vchodu do areálu koupaliště i na internetové adrese www.nivnice.cz

Vyloučení z prostor koupaliště NR

1. Do areálu koupaliště NR nemají přístup a z používání jeho zařízení jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob, osoby se zjevnými nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, ekzémy, plísněmi, vyrážkami, dále pod vlivem alkoholu nebo toxických látek.

2. Z areálu koupaliště NR může být vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků NR. V krajním případě, dle povahy přestupku, může správce koupaliště NR požádat o zakročení příslušníky policie.

Pokyny pro návštěvníky

1. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu, popř. pokynů zaměstnanců koupaliště NR.

2. Návštěvníci, včetně malých dětí, jsou povinni používat sociální zařízení.

3. Před každým vstupem do bazénu projdou návštěvníci brodítky a osprchují se.

4. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, je potřeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodů nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.

5. Návštěvníci, včetně malých dětí, používají plavky. Do bazénů je zakázán vstup ve svrchním oblečení a spodním prádle, dále koupání dětí bez plaveček nebo v papírových plenách. Plavky, plavecké pomůcky, vysoušeče vlasů, ani potřeby osobní hygieny se nepůjčují.

6. Drobná poranění, nevolnosti způsobené pobytem na slunci ošetří a první pomoc v případě tonutí poskytnou školení plavčíci. Při zdravotních problémem jiného charakteru přivolají lékařskou pomoc. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nenese provozovatel odpovědnost.

7. Návštěvníci jsou povinní dodržovat čistotu především v prostorách zatravněných ploch, odpadky odhazovat do odpadkových košů, na nedopalky cigaret používat přenosné popelníky.

8. Při případném znečištění plochy určené k opalování či ochozů bazénů jsou povinni buď škodu sami napravit nebo upozornit správce koupaliště. Při svévolném poškození kteréhokoliv zařízení koupaliště NR zaplatí způsobenou škodu dle určení provozovatele.

9. Dětem do 1 roku není podle vyhlášky č. 135/2004 Sb., § 11 užívání bazénů povoleno. Dětský bazén je určen pouze pro děti od 1 roku do 6 let. Osoby dospělé a děti starší 6 let musí respektovat zákaz koupání v tomto bazénu. Doprovod dětí zodpovídá za jejich bezpečnost po dobu jejich pobytu ve vodě, nenechává je bez osobního dohledu.

10. Patnáct minut před koncem provozní doby musí návštěvníci opustit bazén, aby se mohli převléci a včas ukončit pobyt v areálu koupaliště NR. Vstupní objekt se zavírá přesně v hodinu určenou jako konec pracovní doby.

V prostoru koupaliště je zakázáno

 1. Zdržovat se ve vyhrazených prostorách bez zaplacení vstupného.
 2. Koupání dětí do 1 roku ve všech bazénech a dětí mladších 3 let ve velkém rekreačním bazénu.
 3. Koupání osob starších 6 let v dětském bazénu.
 4. Vstupovat do bazénu bez předchozího osprchování a projití brodítkem.
 5. Koupání ve svrchním oblečení a spodním prádle v bazénu. Koupání dětí do 6 let v dětském bazénu bez plaveček nebo v papírových plenách.
 6. Do ohraničené zóny kolem bazénů (tzv. mokrá zóna) umisťovat kočárky či jejich části, deky na opalování nebo nafukovací matrace a pobývat zde ve svrchním oblečení a obuvi.
 7. Volat o pomoc bez vážné příčiny a srážet jiné osoby do bazénů.
 8. Skákat do bazénu z bočních stran.
 9. Chovat se hlučně.
 10. Konzumovat potraviny a kouřit na ochozech bazénů.
 11. Manipulovat s provozně technickým zařízením koupaliště NR.
 12. Vodit do prostor koupaliště NR psy a jiná zvířata.
 13. Vstupovat do prostor koupaliště NR s jízdními koly a jinými jednostopými vozidly.
 14. Používat kolečkové brusle v areálu koupaliště.
 15. Přelézat oplocení nebo jakýmkoliv způsobem obcházet vstupní objekt.
 16. Vyžadovat od zaměstnanců koupaliště NR služby odporující tomuto řádu.
 17. Používat skleněných nádob a výrobků ze skla v areálu koupaliště mimo místo vyhrazené pro bufet.

Závěrečná ustanovení

Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení koupaliště NR tak, aby nedocházelo k poškozování majetku. V případě neuposlechnutí pokynů zaměstnanců koupaliště NR bude návštěvník vykázán bez nároku na vrácení vstupného. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky i zaměstnance koupaliště NR a nabývá platnosti dnem schválení. Za dodržování Provozního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod. Případné reklamace ze strany návštěvníků budou vyřizovány při osobním jednání se zástupcem provozovatele nebo se správcem. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu.